POVZETEK IZ STATUTA DRUŠTVA

11. člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.

Član društva lahko postane vsak ki dopolni 15 let in ima urejeno bivanje v R.S. ter priznava določbe statuta društva in se po njih ravna ter v ta namen podpiše pristopno izjavo, ter plača članarino.

Mladoletne osebe, do 15 let so nosilci članskega prava po  starševskem  članstvu

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan če ima urejeno bivanje v R.Sloveniji.

Društvo  ima redne in častne člane.

12. člen

 Pravice članov društva so:

–  da volijo in so izvoljeni v organe  društva

 –  da sodelujejo pri delu in odločanju organov društva,

–  da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,

–  da uresničujejo svoje osebnostne interese na področju dejavnosti društva,

–  da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva ter   njegovimi finančno- materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov društva so:

–  da spoštujejo statut, pravilnike in druge akte ter sklepe organov društva,

–  da aktivno sodelujejo in s svojim delom pripomorejo k uresničevanju ciljev in nalog društva,

–  da redno plačujejo članarino,

–  da posredujejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih nalog,

–  da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva,

–  da varujejo ugled društva.

13. člen

Članstvo v društvu  preneha:

–  s prostovoljnim izstopom,

–  z izključitvijo,

–  s črtanjem

Član prostovoljno izstopi izdruštva, če upravnemu odboru pošlje  pisno izjavo o izstopu.

Člana črta upravni odbor iz članstva, če ta kljub opominu ne  plača članarine v tekočem letu.

O izključitvi člana iz združenja odloča častno razsodišče s sklepom, ki mora biti v skladu  z disciplinskim pravilnikom društva.

Odaberite jezik